Aryanizm,ırkçılık ve tarihi kökleri.

Aryanizm,ırkçılık ve tarihi kökleri.
Çevrenize dünyada kaç insan ırkı vardır diye bir soru sorduğunuzda genellikle alacağınız cevap bulundukları kıtaya özgü dört tür insan ırkı olacaktır.
Bu kesinlikle yalandır,lakin hepimiz böyle olduğunu düşünürüz.
Daha da beteri bu ırkların eşit şartlarda yaratılmadığı inancı insanların belleklerine yer edinmiştir.
Her tür ırkçı olusumunun temelinde de bu yatar.
Avrupalılar tarih boyunca  ürettikleri kuramlarla belleklerinde yer edinmiş üstün ırktan oldukları tanımlamalarıyla kendilerini ifade eder olmuşlardı. 1907'de Vidal Lablache'ın çizdiği atlasta dünya insanlığını oluşturan ırkların bölgesel olarak yayılışı gösteriliyordu.
Lablache'a göre dokuz insan ırkını oluşturan ırklar şunlardı;
Siyah ve siyahımsı tenli insanlar, Mongolidler, İran-Hintliler, Avrupalılar, Berberi ve Araplar, Afrika Pigmeleri, Kızılderililer olarak tanımlanan Amerika yerlileri ve kutuplarda yaşayan Hiperboreenler.
Bu harita 20 yy ortalarına kadar okullarda milyonlarca Fransıza ırkların ayrımı olarak okutulmuş, belleklerine yer edindirilmişti.
Carl von linne ise "Systema natura" isimli kitabında homo saphiensleri derilerinin renkleri ve bedensel özelliklerine göre dörde ayırıyordu.
Bunlar; Asyalı, Avrupalı, Afrikalı ve Kızılderililerdi.
1801'de insanlığın geçmişi isimli kitapta ırkların  özellikleri belirtilerek beyaz insanın üstün olduğuna vurgu yapılır, birde insan evrimini gösteren resim eklenmiştir.
Bu görselin başında Apollon, ortada bir Zenci, en alttada bir Orangutan vardır.
Ortadaki Zenci ise evrimin kayıp halkasıdır. Yani evrimi tamamlanmamış yarı insan yarı maymunsu bir yaratıktır.
19'cu yüzyılın ortalarına doğru yeni bir bilim dalı ortaya çıkmıştı ,bu bilim dalı insanları kafa tası ölçülerine göre sınıflandırıyor ve ırklar arası derece bu biçimde belirleniyordu.
Bu asırlarda insanların ırksal özellikleri bilimsel olarakta ispatlanmış oluyordu!!!
Fransada "iki çocuk ile Fransa gezisi" ad'lı çocuk kitabında dört insan ırkı olduğu belirtilerek beyaz insanın en mükemmel en kusursuz insan ırkı olduğu çocukların bilinç altına yerleştiriliyordu.
Bu kitabın 1877'den 1977 yılına kadar 8,5 milyon adet sattığını göz önünde bulundurur isek, en az 8,5 milyon çocuğun bu tanımlamalarla yetiştiğinide görmüş oluruz.
Avrupanın çeşitli devletlerinde buna benzer tanımlamaların yapıldığınıda göz önüne alırsak bu ırkçı tanımlamalarla bu insanların çocuklarını ırksal ayrımcılıkla büyüttüklerini anlamış oluruz.
Aslında bu yeni bir tanımlama değildi, bunun tarihi daha da eskilere dayanıyordu.
15 yy'da Portekiz ve İspanyolların Asya, Afrika yolculukları ve yeni topraklar  keşfetmelerinden sonra Vatikan dünyayı ikiye bölerek yeni keşfedilecek topraklarda yaşayanları hiristiyanlaştıma görevini dönemin bu iki süper gücü olan ülkelere vermişti.
Vatikanın bu uygulaması, yeni keşfedilen topraklarda avrupalılara yeni ticari kapıları açarken bu toprakların zenginliklerinide kullanma hakkı veriyordu. Keşifler döneminin devamında dünyanın her yerine yayılan avrupalılar bu toprakları işlemek için insan gücüne ihtiyaçları vardı, bunu da çabuk hallettiler.
Afrikalı Zenciler sömürülen ülkelerde bedava çalıştırılan köleler yapılmıştı.
Alım satım şu biçimde işliyordu, Avrupalı köle avcıları Afrika kıtasından köleler topluyorlar, bu köleleri Amerika kıtasında çalıştırmak için zorla götürüyorlardı.
Amerika kıtasında bedavaya çalıştırılan insanların ürettikleri zenginlikler hem Amerika kıtasına Avrupadan göç etmiş olan beyaz insanı zenginleştiriyor hemde Avrupa monarşisini ve kiliseleri besliyordu.
400 yılılk zaman dilimi içinde Afrika kıtasından Amerikaya köle olarak 25/30 milyon insan götürülmüş,en az 5 milyon insanda gemi yolculuklarının zor koşullarına ve iskencelere dayanamamış, Amerika kıtasına ayak basmadan yaşamlarını kaybetmişti.
Asırlarca süren kölelik geleneğinden beslenen Avrupa, siyah tenli insanları sözlüklerinde beyaz insana köle olmak için yaratılmış siyah ırk olarak nitelemişlerdi.
Avrupa sömürüden edindiği zenginliklerinde yardımıyla  askeri, bilim ve teknoloji olarak ileri bir seviyedeydi. Dünyanın diger milletleri bu dönemde ekonomik ve teknik olarak Avrupadan geri kalmıştı. Avrupalı aydınlar için bu ulusları uygarlaştırma ve hiristiyanlaştırma haklarıydı. O dönemde bu anlayış  Avrupada hakim görüş olmuştu.
Bu görüşten yola çıkan Avrupalılar neredeyse dünyanın her yerinde sömürü yerleşimleri kurmuşlar, sömürü pastasından pay alma yarışında olan bu ülkeler aralarında çıkan anlaşmazlıkları gidermek için 1885 Berlin konferansında Afrika kıtasını kendi aralarında bölerek paylaşmışlardı.
1939-1945 yıllarından  nazi Almanyası beyaz insan aryanların üst ırk oldukları görüşünden yola çıkarak, üst ırk aryan uygarlığına zararlı gördükleri yahudileri, çingeneleri, melezleri, gayleri,bedensel özürlü hastalar gibi aryan uygarlığına zararlı gördükleri insanların yok edilmelerinde bir sakınca görmemişlerdi.
1945 yılı Nazi Almanyasının savaşı kaybetmesinden sonra savaşı kazanan ülkeler Nürümbergdeki yargılamalarda aryanizmi tartışmış, antisemitizmlikle Almanyayı mahkum etmişlerdi.
Oysa Almanyayı mahkum eden Abd'de ırksal ayrımcılıkla ilgili durum hiçte iç açıcı değildi.
1861 Amerika iç savaşının çıkış nedenlerinde biri güneyli 11 devletin bedava iş gücü olarak gördükleri zencilerin köle olarak kalmaları gibi görüş ayrılığından olmuştu.
Sonuçta güney federasyonu savaşı kaybetmis,birleşik devletler topluluğuna dahil edilmişdi.
Savaştan sonra kölelik kaldırılmıştı lakin ırksal ayrımcılık içeren kanunlar Abd'de hala yürürlükteydi.
Bu kanunlarda siyahlar okul, otobüs, kilise, meslek edinme gibi kamu hizmetlerinden yayarlandırılmaz iken, siyah insanın beyaz insanla evliliğini yasaklayan kanulara Wasington eyaletinde kızılderililerde dahil edilmişti.
Hatta siyah tenli insanların beyazların çeşmelerinden bile su içmelerini yasaklayan kanunlar ancak 1965 yürürlükten kaldırılmıştı.
Günümüzde ise bilim, değişik insan ırklarının bedensel özellikleri değişik olsada hepsinin bir atadan geldiklerini ispatlamıştı.Aynı ortak genleri taşıyan insanlar bu defa inançsal anlayışlarının farklı olmalarından dolayı ayrımcılık yapmaya devam ediyorlardı.
Tabiki islam inancında olan insanların bir kısmının görüşü olan müslüman olmayanların kafir, cehennemlik olduklarina dair görüşlerini yok saymayacağız.
Bu tür insanlar İmam Ali'nin müslümanlar inançsal kardeşiniz,lakin diğer inançlardan olanlar sizin yaratılış kardeşiniz sözündeki birleştiricilik yapısına ilgi ve önem vermeyenlerdi.
Yol olarak İmam Ali'ye bağlı olan Mevlana Celaleddin Rumi her ne olursan ol gel diyerek insanlar arasında ırksal ve inançsal bir üstünlüğün olmadığının altını çizmişti.
Yunus Emre yaradılanı hor görme yaradandan ötürü sözüyle canlı,cansız bütün varlığa şefkatla,aşkla yaklaşılmasının altını çizerek Tanrı katında bütün varlığın eşit haklara sahip olduğuna vurgu yapmıştı.
Allah'ın Kuran'ı kerimde dışardan bir tecavüz gelmedikce,şartlar hasıl olmayınca savaşmayı haram saymış ve bunu iyice belirtmek için masum bir insana zarar verme ve öldürmenin bütün insanlıga yapılmış zarar olarak gördüğünü söylemiş,bu tür eylemlerde olan insanların en ağır şekilde cezalandırılacaklarını açıkca bildirmişti.
Günümüzde ise Allah adına savaştıklarını söyleyen sözde dinciler kendileri gibi inanmayan insanları Allah adına kahpece katlediyor,bu igrenç eylemlerinden dolayıda kendilerini Allah'ın sevgili,seçkin kulları olarak görüyorlardı.
İslamiyet içinde kendi tarikat veya mezhebinden olanları cennetlik, diğerlerini cehennemlik olarak görenlerin kilise içinde yer edinmiş  evanjilist aryanistler ve siyonistlerle hiç bir farkları yoktur.
Siyonistler kendilerini Adem'in ikinci eşi Havva'dan, diğerlerini şeytanla işbirliği yapan Lilith'ten doğanlar olarak gördükleri için kendileri efendi, Tanrı'nın seçkin kulları, diğerleride şeytan'ın zürriyetinden gelen, yahudilere hizmetçi olarak yaratılmış alt sınıf insanlar olarak görürler.
Vatikan ise hiristiyan olmayanları Lilith'ten doğma, şeytanın zürriyetinden olanlar olarak görür.
Irksal olarak aynı anadan,aynı babadan doğan, deşisik inançlardan olan kardeşlerin birisinin nasıl şeytanın zürriyetinden olduğunu Vatikana sormak gerekir.
Yok biz bunu inançsal olgu olarak söyledik derse, insan neslinin Adem'in eşleri Lilith ve Havvadan türemiştir inancını nasıl açıklayacak !!!
Görünüşte Vatikan hiristiyan olmayanları ırksal olarak ayırmaz, hiristiyan olmayanları inançsal olarak şeytanın yolundan giden cehennemlik, sapkınlar olarak gördüğü için hiristiyanlığı kabul etmeyenlerin katledilmelerinde bir sakınca görmemişti.
Vatikan'nın görevlendirdiği Charlemagne/şarleman'ın Avrupada pagan olarak adlandırılan inançta olan insanları çoluk çocuk demeden soykırımla yok etmesi buna örnektir.
Hatta  Vatikan Amerika yerlilerinini katleden İspanyol konsistatorların babarlıklarına onların ruhlarını şeytandan kurtarıyorlar diye fetvalarıyla teşfikte etmişti.
Baştan Amerika kıtasındaki yerlilerin ruhlarının olmadığını  söylemiş, lakin yerlilerinde aynı diğer insanlar gibi özellikler taşımalarından dolayı tutmayan sahtekarlıklarını savunmak için bu defa, Tanrı lanetli kullarını Amerika kıtasında topladığına inanmanın hiristiyanlığın iman şartı olduğunu öne sürmüştü.
Bu Vatikan için bir taşta iki kuş vurmaktı.
Hem Hiristiyanlığa zararlı gördükleri Maya, Astek uygarlıkları ve inancı yok ediliyordu, hemde bu uygarlıkların tonlarca altınları Vatikan ve İspanya kralı arasında paylaşılıyordu.
Eskiden batı insanları hiristiyanlık adına sömürüp katlediyor uygarlık götürüyordu,  günümüzde ise demokrasi götürerek katliam ve sömürülerini gerçekleştiriyor.
Aradan asırlar geçsede Vatikan aslında hiç değişmemişti. Vatikan ikinci dünya savaşında yahudilerin,çingenelerin, hiristiyan olsada asya ve Afrika kökenli insanların öldürülmesinde hiç sakınca görmemiş, Nazi Eveque'leri savunmuş ve Nazileri vatviz ederek kutsamıştı!!!
Evanjilist aryanlar İsa'nın İsrail oğullarından olmasına rağmen, İsa İsrail oğullarının içinde kaybolmuş ayran ırkından olduğunu iddia ederek İsa'dan geriye gittikleri sinsileyle Ademi aryan yaparlar. Kendilerinide aryanlar olarak Havva'nın çocukları olarak Tanrı'nın sevgili,üstün,seçkin ırkı,yahudilerde dahil hiristiyanda olsa Asyalı ve Afrikalıları şeytanın zürriyetinden gelen insanlar olarak görürler.
Aryan uygarlıklarına zarar veren diğer insanların katledilmesinde üstün uygarlıklarını ve varlıklarını korudukları için bir sakınca görmezler.
Günümüzde avrupa ülkelerininde içinde bulunduğu, Abd, Rusya gibi ülkelerde sayıları milyonları bulan bu insanlar,iletişimin hızlı ve anında binlerce insana ulaşmasının verdiği kolaylıkla ortak eylem planı belirliyorlar, olası bir savaşa hazırlanıyorlar.
Bu ırkcı oluşumun beyin takımından olan Richard G. Butler'in kurduğu  "Church of Christian Aryan Nations" şemsiyesi altında irili ufaklı nazi faşist,ırkçı kuruluşları toplanıyorlar.
Hatta İncilde yazan Tanrı tarafından vaad edilen toprakların Amerika kıtası olduğunu iddia ediyor,Anglo saxson olanlarıda Tanrı tarafından seçilmiş insanlar olarak bu kıtanın sahipleri görüyorlardı. Bu nedenden dolayıda Amerika kıtasına sadece beyaz hiristiyan insanların hükmetmesi gerektiğini söylüyorlar.
Amerika kıtasının ekonomik yapısına bakılınca bu kıtanın zenginliklerinin beyaz aryanlarla üç aşağı beş yukarı aynı inanç ilkesini savunan siyonistler tarafından sömürüldüğü ve hükmedildigide bir gerçek.
Aryan sözcüğünün kök anlamlarını araştıran  19 yy araştırmacıları sadece Hint dilinde seçkin anlamına gelen "Aryos" sözcüğünü bulabilmişlerdi.
Oysa bu ayrıntılı,kapsamlı kök anlamlarını içeren bir yanıt değildir.
Günümüzde bile bu tanımlamadan hariç, köken olarak hangi dile ait, hangi bölgede, hangi anlamlarda kullanılmış hiç bir bilgi yoktur.
Sözcük sonundaki eke bakar isek  eski Yunanca  bir sözcük diyebiliriz .
Sözcüğün sonuna iki harf eklemeyle sözcüklerin köken anlamları yunanca oluyorsa, Sümerlerde uzun ömürlü anlamına gelen Nuh peygamberin ismi olan Ziusudra'ya yunanların Sisutros'a çevirmeleri bu sözcüğü ne kadar yunanca kökenli bir sözcük yapıyorsa, aryos sözcüğüde işte o kadar Yunanca veya Hint-Avrupa diline ait bir sözcük olur.
O kadar kitaplar yazılmış, o kadar kendilerini tanımlamışlar lakin aryan sözcüğünün kök anlamlarını bulamamışlar !!!
İngiliz dil bilimcilerinden 1788'de Jones 1813'de young avrupa dilleri olan Latincenin, Keltcenin, Arnavutçanın ve Anglo saxson dilerinin aynı dil ailesinde olduklarını söylüyor, bu dillerin toplamınada Hint-Avrupa dili ismini veriyorlardı.
Bu tanımlamadan sonra bir kısım Avrupalı daha da ileri gidiyor bu dilleri konuşan insanların aynı etnik kökten olan insanlar olarak aryan'lar olduğunu söylüyorlardı!!!
Bu kuramlarına dayanak olarakta kimine göre hazar denizi kenarından, kimisine göre baltık denizi kenarında varolmuş hayali bir kabilenin avrupa içlerinde melelezleşerek diger insanlar içinde kayboldular iddiasında bulunuyorlardı.
Bunun gibi kuramlar üreten bazı insanlar, Avrupa toplumu içinde hala bozulmamış arı ırkın var olduğunu, kendilerininde bu bozulmamış üstün ırktan olan insanlar olduğunu iddia ediyorlardı.
Bu kuramı ilk ortaya atanlardan 1816-1882 yıllarında yaşamış Fransız yazar ve diplomat olan Joseph Arthur de Gobineau,"insan ırkları arasındaki eşitsizlik" isimli denemesinde Avrupa monarşisini oluşturan yönetici kadrolarının hepsinin Hint-Avrupa ırkından olan üstün aryanlar olduklarını iddia etmişti.
Gobineau'nun kendisininde Fransa kraliyet ailesinden olması nedeniyle kendisinide bu üst,seçkin insan sınıfına koyması toplumu bilgilendirmekle yükümlü eğitimli, aydın insanlarda herhangi bir rahatsızlık vermemişti.
Bu dönemde genel anlayış; Üstün medeni ırk avrupalı aydınların geri kalmış, uygarlaşamamış, evrimi yarım kalmış diger insanları evcilleştirmek görevleriydi.
Avrupalı seçkin, aydın kesim sömürüyü ve köleliği meşrulaştırmak için bu tür kuramları sürekli üretiyorlardı.
Gobineau'dan sonra üstün ırk aryan kuramı diğer Avrupalılarca dahada kapsamlı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştı.
1871'de yahudi inancında olan Rabin Abraham Geiger'in oğlu Ludwig Geiger orta Avrupayı aryanların evi olarak nitelemişti.
1878'de Teodor Poesche aryanların kuzeyli Avrupalılarla aynı özellikleri taşıdıklarına hüküm etmişti.
1883 ve 1891 yılları arası Karl Penka aryanların fiziki özelliklerini sarışın,uzun boylu,mavi gözlü insanlar olarak nitelemişti.
Bu dönemde avrupalı aydın yazar çizer takımı kendi ırklarını yüceltmek için  geneli bu tür kuramlar üretiyorlardı.
Hatta siyah tenli insanların insandan çok maymuna daha yakın,maymun özellikleri taşıyan yaratıklar olduklarına hepsi inanıyordu.
Bu yüzden bir köpeğe, bir kediye, bir ineğe nasıl davranılıyorsa beyaz olmayan alt insanlarada bu tür davranışta bulunmak doğal karşılanıyordu. Darwin ise bu anlayışa yeni bir kuram  üretmişti. Darwin Zencileri evrilememiş hayvanlar,asyalıları ise evrimi yarım kalmış insanlar olarak nitelemişti.
Bu anlayış üstü kapalıda olsa hala günümüzde uygulanmakta. şöylekine ;sömürü ve köleleri kullanarak elde edilen kazanımla servetler kazananların torunları olan sermayeyi ellerinde bulunduran seçilmişler olduklarına inanan sionist ve aryanist evanjilistler, artık ülkeleri sömürmek,insanlarınıda çağın çağdaş kölelerine dönüştürmek için eskiden uygarlık götürürerek evcilleştiriyorlardı, şimdi demokrasi götürerek uygarlaştırıyorlar !!!
Üstün ırk aryanizm ve seçilmiş millet sionizm anlayışı aslında İncil'den, Tevrat'tan esintilenerek oluşmuş diğer ulusları köleleştirmek için uydurulan kuramlardan ibarettir.
Bu anlayış sadece avrupalılara has değildir.
Adı değişikte olsa Arap Emevi ve Abbasilerde buna benzer üstün ırk anlayışları vardı.
Ortaçağda Araplar,müslüman olmayan Zencileri Nuh peygamberin lanetli oğlu Ham'ın soyundan gelenler olduğuna inanıyorlardı. Bilimsel bulgularla ilgili tespit ve görüşler bunun böyle olmadığını ispatlamış olmasına rağmen bilim ile bağları kesilen  milyonlarca günümüz müslümanları hala bu Arap ırkçılığı saçmalığına inançsal olgularmış gibi iman etmekteler.
Hatta utanmazlıklarında o kadar ileri gidiyorlarki Ham'ın sarhoşken Nuh peygamberi çıplak görmesinden sonra siyahlaştığını iddia ediyor, Zencileride Ham'ın zürriyetinden gelenler olduklarını hala savunuyorlar !!!
Buna benzer tanımlamayı zamanının Harun Yahya şarlatanı olan Sait nursi adıyla ün yapan Said'i kürdi Kazakları, Özbekleri,Tatarları yani Türklerin hepsinin Nuh'un lanetli oğlu Yafes'in çocugu olan mecücün soyundan oluşmuş ulus tanımlamasıyla şeytanın zürriyetinden gelenler olarak niteliyordu.
Oysa Nuh Peygamberin ön Türk Sümeri olduğu tarihi bir gerçektir. Sümerlerde Ziusudra isminde olan Nuh peygamberin ismi uzun ömürlü anlamına geliyor.Sümerlerde "Nebu" ünvanı olan Ziusudra'nın(Nuh peygamber) yaşadığı uygarlıkda Nuh isminin kökenini oluşturan "NU" sözcügünün anlamıda bütün Turani dillerde insanlık demektir.
Saçma kuramlar üreten, işkembe-i kübradan sallayan sözde din adamları olan zır cahiller bu bilgileri öğrendikten sonra nesillerini  nerelere dayandıracaklar bayağı bir merak ediyorum.
Emevi ve Abbasi Araplar ise Ham soyundan gelen Zencilerin köle ve hizmetçi olarak kullanmalarında bir sakinca görmemişlerdi.
Onlara göre sami olan Araplar Allah'ın sevgili kulu olan Nuh peygamberin  sevgili oğlu Sam'ın soyundan gelenlerdi. Bu nedenden lanetli Ham'ın soyundan gelen Zencilerin her tür şartlarda kullanılmalarını dinin emri olarak görmüşlerdi.
Kuran'da Allah ne beyazın siyahtan,ne siyahın beyazdan ırk olarak hiç bir üstünlüklerinin olmadığını söylemesine rağmen  ırkçılıklarına devam ediyorlardı.
Hatta bir çok Emevi, Abbasi Arap yazarı Zencilerin hayvanlardan bir farklarının olmadığını ileri sürüyordu.
Belleklere büyük matematikci, siyasetci, felsefeci olarak yer edinen Tunus doğumlu İbni Haldun, Zencileri köle olarak doğan, kölelelikten geri dönüşümleri olmayan, insanlara uzak hayvanlara daha yakın yaratıklar olduğuna hüküm etmişti.
Bu yüzden kuzey afrikalı Araplar zencileri kafir sözünden türetilmiş Kafr'lar olarak nitelemişlerdi.
Bu tanımlamalar İslamiyetin red ettiği,kaldırmak istediği anlayışlardı. Islamiyetin ilk dönemlerinde Zenciler ve Araplar omuz omuza ibadet ediyor,aralarında evlilikler yapıyor, beraber eşit haklara sahip bireyler olarak toplumda yaşıyorlardı.
Bunu yeterli görmeyen Hz Peygamber her insanın kendine bir musahip yani kardeş edinmesini söylüyor,bu şekilde  değişik ırktan olan insanların eşit haklara sahip bireyler olduğunu belleklere yerleşmesini amaçlıyordu.
Bu anlayışı iyice belleklere yerleştirmek içinde Allah Kuranda "ey insanlar sizin bir tek Tanrınız vardır,sizin aslınız bir babadan oluşmutur,bu yüzden bir Arabın Arap olmayandan,nede bir beyazın siyahtan üstünlüğü yoktur, üstünlüğünüz insanlığa hizmet olan ürettiğiniz değerlerdir " diyordu.
Buna rağmen Emevi muaviye ve oğlu yezitle başlayan Arap ırkçılığı arap olmayanları köleleştiriyor, bu insanların mallarını yağmalamak için sözde cihat'la yapılan katliamlarda bir sakınca görmüyorlardı.
Bu mezalime, bu vahşiliğe karşı çıkan hz Peygamberin torunu İmam Hüseyin'i kahbece kerbelada katlediyor, birde İslamiyeti temsil eden halifeler olarak cuma namazı hutbelerinde Ehlibeyte küfür ederek ibadetlerine başlıyorlardı.
Emevileri Ehlibeyt sevgilisi, İmam Ali takipcisi Türk kumandan Eba müslüm yardımıyla deviren Abbasiler, Emevi hanedanlarının hepsini kılıçtan geçirerek sokak köpeklerinin önüne atmışlardı.
Hilafeti devralan Abbasiler İmam Ali soyundan gelenlerin hilafeti alacakları korkusundan emeviler gibi Ehlibeyt takipçilerine zulüm etmeye devam ediyorlardı.
Korkuları o kadar büyüktüki Emevileri deviren Eba müslümün kendilerinede karşı çıkmasından çekindikleri için tuzakla katl etmişlerdi.
Arap milliyetçiliği üzerine kurulmuş olan Abbasi devleti, kendilerine muhalefet eden her kimse sindiriyor, çeşitli işkencelerle devre dışı bırakıyordu.
Emevilere karşı çıkmasından dolayı zindanlarda işkence gören, Arap olmayan Hanefilik mezhebinin kurucusu Türk kökenli İmam-ı Azam Ebu Hanife Abbasilerce zindanda işkence edilerek öldürülüyordu.
Bu mezalim yukarda örneklendirdiğimiz Arap ırkının diğer insanlardan üstün oldukları anlayışından kaynaklanmaktaydı.
Fransız kraliyet ailesi soylularıyla  avrupa tarihine giren aryanlar ile ilgili avrupada aryan ırkçılığının kabaca öyküsü budur.
Biz bununla yetinmedik , İslam inancı taşıyan insanlarında aryan ırkçıları gibi ırksal, inançsal üstünlük söylemlerinide ekledik.