Şeriat nedir ?

Şeriat nedir ?
Şeriat nedir ?
İslam tek Tanrı'lı, tek Kitabı olan bir dindir
Bu inanca iman etmek veya etmemek ancak yaradan varsa O'nu ve O'na iman eden veya etmeyen kişileri bağlar.
Allah'ın sözlerinden hariç sözde Peygamberin hadisleri adı altında ikinci bir kaynak sunmak, bu inancı dualizm/ikicilik  yapmaktır
Allah kelamı olduğuna inanılan Kuran kuralları içinde Allah hiç kimsenin din, dil, ırk olarak hiç kimseden üstün olamadığını, kimseye ruhbanlık vererek kendi adına karar verme yetkisinin olmadığını söylüyor.
Var diyen Kuran'dan ayetler getirmeli.
Nerde ?
Pekiyi ikinci kaynak olan uyruduk hadislerden yaralanarak Allah adına  yüzbinlerce fetva vererek kurallar koyan, bu kuralları uygulayarak milyonlarca insanın kaderiyle oynayan, milyonlarca insanı bu koydukları kurallarla katleden binlerce sözde ulema bu inanç içinde kendilerini ilah yerine koymuyorlarmı ?
Allah adına fetva veren ulemalar,  Allah'ın altında onun adına karar verdikleri için
kendilerini küçük tanrılar ilan etmiyorlarmı ?
Yani kısacası  İslam çıkış olarak tek Tanrı'lı bir inanç olsada, Allah adına karar veren ulema ve kendilerini yer yüzünde Allah'ın temsilcileri olarak gören, Allah adına kurallar koyan binlerce şeyh ve şıh gerçeği varkan İslama nasıl tek Tanrı'lı bir inanç diyebiliriz !!!
Ulema fetvalarıyla, şeyhler sözleriyle Allah adına kural koydukları için İslam'a tek Tanrı'lı bir inanç diyemeyiz.
Binlerce kural koyucu küçük Tanrı'ların olduğu bir inanç tek Tanrı'lı bir inanç olamaz...
Şeriat nedir ?
Şeriat Allah adına kurallar koyan çogulcu Tanrı'lar yaratan putperestliktir.
Gelip geçici sıradan insanların koyduğu kurallar olan şeriat, sıradan insanların sözlerine iman edildiği için şeriat fanilere tapınma uygulamasıdır.
Kuran'da şeriat yasalarının olduğu iddia edilen Casiye suresi 18 ayette ise vurgu sadece uyulması gereken Kuran'da Allah'in gösterdigi yol anlamındadır.
Kuran'da Allah'ın gösterdiği yol ile günümüzde herhangi birinin Allah adına kurallar koyduğu şeriat kuralları birbirinde farklı şeylerdir.
İslami fetvalar diye şeyh ve ulemanın  koydukları kurallara insanları zorbalıkla uydurmaya çalışmak tam Kuran karşıtlığıdır. 
Peygamber; "Bu Kuran, bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu." Enam Suresi 19
 
İslam tarihinde bir sürü hadis uydurucuları vardı. Bunlardan en meşhurları Halife Ömer döneminde korkudan hadis uyduramayan Ebu Hureyre: “Size naklettiğim şu hadisleri Ömer zamanında anlatsaydım değneği ile beni döverdi” der (Ez Zehebi, Tezkiretul Huffaz). 
Ebu Hureyre’nin şu ifadesi Müslim’de geçer: “Ömer ölünceye kadar ‘Allah’ın Resulu buyurdu’ diyemezdik” (Müslim, 1. cilt).
Hz. Ömer’in ve İmam Ali’nin öldürülmelerinden sonra Emeviler dönemi, Ebu Hureyre’nin altın çağı olmuştu. Emeviler Ebu Hureyre’ye el Akik’te bir köşk inşa edip arazi vermişlerdi. Muaviye dönemindeki bu ikramlara karşılık İbni Kesir’in “El Bidaye Ve’n Nihaye” eserindeki şu hadisler, Ebu Hureyre’nin nasıl karşılık verdiğini göstermektedir:  “Allah’ın Resulu muaviye’ye bir ok verdi ve şöyle dedi: ‘Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla’”İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye.
 
Ebu Hureyre’den yine şu hadis rivayet edilmiştir: “Allah’ın Resulu şunu derken duydum: ‘Allah, vahyini üç kişiye emanet etti: Ben, Cebrail ve muaviye’” İbni Kesir, El Bidaye Ve’n Nihaye.
 
Dünyalık çıkar karşılığında uydurulan hadisleri kaynak gösterip, Kuran'da hersey tam açık değil biz tamamlıyoruz, ayrıntılarını açıklıyoruz gibi savunmayla inancı yozlaştıran şeriat fetvası vericileri verdikleri fetvalarla ruhaban sınıfı yaratanlar, şıh,şeyh veya sözde din bilgini ulemalar koydukları kurallarla Kuran'ın değil aksine şeytan'ın takipçiliğini yapmaktadırlar.
Bu tür yobazları değilde Allah'ın Kuran'da ögütlerini  merak etseydi islam dünyası  Din'in tam  ve anlaşılır olduğu için ekleme  ve çıkarma yapılamayacağını, başka bir kaynağa  ve fetva verici ruhbanlara gerek olmadığınıda bilmiş olurdu.
  
Örneğin;
Biz bu kitabı sana, her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruya iletici, bir rahmet, Müslümanlara bir müjde olarak indirdik.
16-Nahl Suresi 89
Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. 
18-Kehf Suresi 26
Allah size kitabı ayrıntılı halde indirmişken Allah’ın dışında bir hakem mi arayayım ?
6-Enam Suresi 114
Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu?
29-Ankebut Suresi 51
Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
6-Enam Suresi 38