Hangi Kapanma? Hangi örtünme ?

Hangi Kapanma? Hangi örtünme ?
Sümerlerin son dönemleri ve Akadlarla başlayan dönemde İştar tapınağının kutsal fahişelerinin olduğunu biliyoruz. 
M.Ö. 1730 yılında yazılan Hammurabi yasalarında genel olarak bütün tapınakların kutsal fahişeleri olduğunu görüyoruz.
M.Ö 11 yy Asur Kralı Tiglat-Pileser,  tapınakların kutsal varlıkları olan fahişelerin hepsinin aşk tanrıçası İştar gibi örtünmelerini emretmişti. Asurlular da kutsal fahişelerin damızlığı Kaditu'da aşk tanrıçası İştar tarafından korunduklarını göstermek için evli kadınlarla beraber örtünüyordu.  Asurlularla başlayan dinsel örtünme ilk defa inançsal anlamda kutsal tapınağın saygın fahişeleri ile soylu evli kadınların köle ve alt sınıf kadınlardan ayırt edilmesi için emredilmiş, bu uygulama ordadoğunun heryerinde bu dönemde başlamıştı.
 
Yunan Mitolojisinde evliliği, evi ve aileyi simgeleyen tanrıçalar olan Erinyelerin kapalı olarak heykelleri yapılmışken Diana, Afrodit ve Romalı Venüs gibi aşk tanrıçalarının başları açık olarak görsellenmişti. Eski Yunan toplumunda evli kadınlar evlendikten sonra başlarını kapatıyorlardı.
 
Hiristiyanlık öncesi Roma imparatorluğunda ise kapanma evlilikle aynı anlama geliyordu. Latincede "Nubere" fiili  hem evlenme hemde kapanma anlamında kullanılmıştı. Aynı tanımlamayı yazı dili Latince olan Fransız Monastır/Kilise "Nupta" sözcüğünü Kapanma ve kadın eş, "Nuptiae"  ise evlilik anlamına geliyordu. Kapanma ve evlilik anlamanına gelen Latince "Nubere" sözcüğünden Fransızcada balayı anlamı "Noces" ve evlilik çağı gelmiş kız anlamında "Nubiliti" sözcükleri de türetilmişti.
 
Yahudilikte ise kadının saçı erkeğin cinsel dürtülerini ateşlediği için yahudi şeriatına göre kapanmalıdır. Ortodoks yahudi kadınlar ise bez ile kapanma yerine genellikle yapay saç olan peruk takmayı tercih ediyorlar...
 
Eski ahit Tevrat, Yaratılış 24. 64-65'da kapanmayla ilgili şunlar yazıyor;
Rebeka İshak’ı görünce deveden indi, İbrahim’in uşağına, “Tarladan bizi karşılamaya gelen şu adam kim?” diye sordu. Uşak, “Efendim” diye karışılık verdi. Rebeka peçesini alıp yüzünü örttü.
Yaratılış 38.(13-14)
Tamar’a, “Kayın baban sürüsünü kırkmak için Timna’ya gidiyor” diye haber verdiler. Tamar üzerindeki dul giysilerini çıkardı. Peçesini örttü, sarınıp Timna yolu üzerindeki Enayim Kapısında oturdu.
 
Yeseya 47. 2. Bir çift değirmen taşı al da un öğüt, Çıkar peçeni, kaldır eteğini. 
Baldırını aç, ırmaklardan geç. 
 
Kilisenin babası olarak bilinen doğumu Ms 150/160, ölümü 220 Tunus'lu "Tertulien" ise evli kadınlar ve  ergenliğe adım atmış bakire genç kızların kapanmalarını emretmişti
Hiristiyan dünyasında İsa peygamberin annesi Meyyem genellikle başında mavi bir örtü ile görselleştirilirken İncilde İsa ile konusu edilen  fahişe Marie de Magdala  başı açık resmedilmişti.
Bu nedenlerden dolayı hiristiyan dünyasında kapalı kadın erkekten aşağı ve emrinde bir varlık olduğunu meleklere örtünerek gösterdiği ve Tanrı'nın emirlerini bu şekilde yerine getiren iffetli kadınlar olarak görülüyordu. Hiristiyanlığın bu emrine karşı gelen, özgürlüğüne düşkün, kendini erkekten aşağıda bir varlık olduğunu kabul etmeyen başı açık kadınlara ise şeytan ile işbirliği yapan fahişeler gözü ile bakılıyordu...
Fransa Sarbon üniversitesinde din bilimci olan Dr Rosine Lambin, Tarsuslu Pauvlus'un İncilde geçen mektuplarını örnek gösterterek  kilise nikahında kadının başına takındığı duvak/örtünün dini anlamda erkeğin emrine girmeyi kabulunu göstermesi için takıldığını haklı olarak deliliyle istap ediyordu.
 
İncilde kapanma ve kadının erkekten asağı bir varlık olduğunu gösteren ayet; Yeni Ahit Korintiler 11. 
Birinci  ayet. Pauvlus ; "Beni dinleyin ve beni takip edin, çünkü ben İsa mesihim" diyor ve devamı 6-10 ayetlerde ise şunları söylüyor; "Bir Kadının başı açıksa, saçını kesiyorsa. Saçını kesen ve kazıyanda ayıp içinde olduğu için örtünmelidir. Erkek başını örtmemeli; o, Tanrı’nın suratından yaratıldı, Tanrı'nın yüceliğidir. Kadın da erkeğin yüceliğidir. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. Bu nedenle kadınlar meleklere erkeğin emrinde  ve asağısında bir varlık olduklarını göstermesi için örtünmelidir."
 
 
Hadislerde kapanma ile ilgili birkaç örnek:
Kadının yüz ve iki elinden başka bütün bedeni avrettir.
Mecmaul-enhür, El-mugni 
 
Ya Esma, bir kız, namaz kılacak yaşa gelince, yüz ve elleri hariç, vücudunu erkeklere gösteremez buyurdu. 
Ebu Davud
 
Şafi ve Hanbeli mezheplerinde, kadının istisnasız tüm vücudu her zaman kapanması gereken bölgedir (yüz ve eller de dahil). Hanefi ve Maliki mezheplerinde eller ve yüz, fitne olmayan koşullarda açık olabilir (Sabuni, Tefsirul Ayatil Ahkam 2/154,155). 
 
"Kadın gözlerinden birini ve yüzünün açık kalan göz kısmındaki tarafını kapatır. Sadece bir göz açıkta kalır." 
Es Suddi: 
 
"Endülüs’te adet böyle idi. Kadın'ın bir gözünden başka hiçbir yeri görünmezdi" 
Şafi imamları, kadının kesilmiş olan tırnaklarına dahi bakmayı yasaklamışlardır.
(Ebu Hayyan, El Bahrul Muhit).
 
Yaygın izahlardan birine göre İslam’ın kadına farz kıldığı örtünme, kadının yüzünü de içine almaktadır.
(Ibni Hacer El Heytemi, İslam’da Helal ve Haramlar 2). 
 
Bir başka kaynakta, kadının erkeğe bakışının nasıl olması gerektiği söyle açıklanmıştır: “Kadının, yabancı erkeğin göğsüne, sırtına, bacağına şehvet korkusu olmasa bile bakması caiz değildir. Yüz ise fitne açısından ayaktan, saçtan ve bacaklardan daha ileridedir. Bu kısımlara bakmak ittifakla haram olduğuna göre, yüze bakmak da öncelikle haram olması gereken bir eylemdir” (Sabuni, Revai 2/156).
 
Peygamber’e en yakın olanlar; Ebu Bekir’in, Ömer’in, Osman’ın, İmam Ali’nin, Zübeyr’in, Zeyd bin Sabit’in, Selman el Farisi’nin onbinlerce hadis nakletmesi beklenirdi. Oysa bu sahabelerin naklettiği iddia edilen sözler çok azdır.
Asurlularda, eski Yunanlılarda, Romalılarda, Yahudilerde, Hiristiyanlarda ve Halife Ömer zamanında Hadis fabrikası Ebu Hüreyre'ninde hocası olan sonradan müslüman olmus yahudi dönmesi Kab el Ahbar'ın uydurdukları musevi  kaynaklı hadislerde,  Temim ed Dari ve Ibni Cureyc gibi Hiristiyanlık olgularını içeren hadislerde Kapanma ve örtünme vardır ama 
KAPANMA İLE İLGİLİ BU SÖYLEMLERİN HİÇ BİRİ KURAN'
DA YOKTUR.